Regulamin

Dreamtec Sp. z o.o., pl. Strzelecki 20, 52-224 Wrocław,   tel. 71-71-70-800  www.dreamtec.pl,  mobireg@mobireg.pl
 

01 czerwca 2015
Wszystkim Uczennicom i Uczniom, użytkownikom Platformy e-Dziennika MobiReg, życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz żeby zdobywanie wiedzy sprawiało Wam mnóstwo radości. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!
25 maja 2015
Wszystkim Mamom, użytkowniczkom systemu MobiReg składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta. Z tego tytułu przygotowaliśmy specjalny prezent. Dostęp do końca maja 2015 r. do modułu Porównań i Rankingów wyników
05 września 2014
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową stronę www.mobireg.pl Jesteśmy pewni, że będzie ona pozwalała na jeszcze wygodniejszy kontakt z nami.
05 września 2014
Samych sukcesów w nowym roku szkolnym dla wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców życzy zespół MobiReg.
AKTUALNOŚCI

Nagłowek 1

Treść pod nagłówek 1

 

 

d

f

df

df

d

fdd

d

fd

fd

fd

 

f

d

 

fdd

ffd

fd

 

Co nas wyróżnia?

 

FUNKCJONALNOŚCI

 

WERSJA PODSTAWOWA


Spełnienie wymagań bezpieczeństwa GIODO i RODO
Dane zabezpieczone na serwerach w Polsce. Pełne bezpieczeństwo wprowadzonych danych osobowych.
Podstawowe wsparcie techniczne
Możliwość uzyskania wsparcia technicznego w zakresie pomocy w obsłudze programu. Zgłoszenia przyjmowane e-mailowo obsługiwane są w ramach elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje swój numer i status, dzięki czemu obsługa jest prowadzona w pełni profesjonalnie. Dodatkowo w ramach podstawowej usługi wsparcia technicznego możliwe jest dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.
Moduł lekcyjny dla muzyków
Możliwość ustalenia widoku wprowadzania tematów i obecności w ujęciu na cały tydzień do błyskawicznego uzupełniania zajęć muzycznych indywidualnych i grupowych. Możliwość ustawienia dziennika w taki sposób, aby nauczyciel po zalogowaniu mógł uzupełnić wszystkie swoje lekcje z całego tygodnia na jednym widoku, bez konieczności przechodzenia na dodatkowe ekrany.
Moduł zarządzania interaktywnym planem lekcji
Możliwość wprowadzania zajęć indywidualnych muzycznych, grupowych muzycznych oraz ogólnokształcących, wraz z możliwością ustalenia dowolnych czasów trwania zajęć. Następnie, na tym samym widoku, możliwość przesunięcia zajęć lub ich odwołania. Dodatkowo, możliwość wprowadzania wydarzeń specjalnych.
Moduł wydruku dziennika
Możliwość prowadzenia wyłącznie dokumentacji elektronicznej. Możliwość wygenerowania dzienników do wersji papierowej. Wygenerowanie dziennika indywidualnego muzycznego, indywidualnego grupowego, dziennika lekcyjnego zajęć ogólnokształcących, dziennika lekcyjnego dla uczniów z nauczaniem wczesnoszkolnym, dziennika zajęć innych (zajęć dodatkowych), dziennika świetlicy, dziennika dla ucznia z indywidualnymi potrzebami.
Moduł świadectw i arkuszy ocen
Wbudowany w system moduł, który pobiera dane z dziennika po uprzedniej konfiguracji wydruku. W ramach modułu system umożliwia wydruk świadectw w oparciu o aktualne wzory artystyczne – na bieżąco aktualizowane w ramach zmieniających się przepisów prawa. Wszystkie świadectwa umożliwiają zaciągnięcie ocen oraz danych ucznia z dziennika.
Moduł e-sekretariatu
Pełna tabela sekretariatu z możliwością uzupełniania brakujących danych w sekretariacie i ich automatyczną synchronizacją z dziennikiem elektronicznym. Exporty danych do SIO, CSV, PDF oraz SOU. Możliwość wygenerowania druków legitymacji szkolnych w oparciu o aktualne wzory ministerialne. Wydruk pozostałych zestawień sekretariatu.
Moduł lekcyjny do zajęć ogólnokształcących
Szczegółowy widok przeznaczony do uzupełniania zajęć ogólnokształcących z wszystkimi dodatkowymi możliwościami uzupełniania lekcji z wykorzystaniem globalnych baz rozkładów materiału i podręczników oraz planowaniem sprawdzianów i zadań domowych.
Moduł lekcyjny do nauczania wczesnoszkolnego
Specjalny widok uzupełniania lekcji na cały dzień, w ramach którego nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może rozdzielić czas trwania na poszczególne edukacje wchodzące w skład edukacji wczesnoszkolnej.
Moduł zastępstw
W przypadku zajęć ogólnokształcących możliwość tworzenia zastępstw wraz z możliwością łączenia grup w ramach jednego zastępstwa oraz dzielenia klasy na podgrupy w ramach zastępstwa.
Moduł wykresów
Analiza danych dotyczących ocen i obecności w ramach wykresów w trybie online.
Moduł wycieczek i występów
Możliwość tworzenia wyjść zarówno w formie wycieczki jak i dowolnych innych typów wydarzeń szkolnych (występ, apel itp.) wraz z możliwością wydruku karty uczestników oraz karty wycieczki
Moduł weryfikacji prowadzonej dokumentacji
Możliwość weryfikacji uzupełnienia tematów i obecności przez nauczyciela wraz z możliwością błyskawicznego wyświetlenia wszystkich lekcji na tydzień oraz cały rok szkolny wraz z wykazem braków.
Moduł realizacji podstawy programowej
Możliwość ustalenia wliczania podstawy programowej wraz z zliczaniem realizacji tematów oraz analizą ilości zrealizowanych tematów w ramach podstawy programowej.
Moduł obserwacji dyrektorskich
Możliwość przeanalizowania procentowego stopnia uzupełnienia całego dziennika u danego nauczyciela, wraz z automatycznym wykazaniem, przy których uczniach występują braki.
Moduł rozkładów materiałów
Moduł przygotowany do oddziałów ogólnokształcących zawierający bazę ponad 500 rozkładów materiału, utworzonych przez wydawnictwa szkolne, z których mogą skorzystać nauczyciele przedmiotów.
Moduł dyżurnych
Możliwość ustalenia dyżurnych klasowych na dowolny okres, z dokładnością do 1 dnia.
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Możliwość ustalenia dowolnych skal ocen funkcjonujących w szkole, w tym możliwość wprowadzania skali ocen punktowych z egzaminów, zgodnych z rozporządzeniem ministerstwa.
Moduł Oceny Opisowej
Moduł tworzenia oceny opisowej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach modułu gotowe bazy wyrażeń oceniających, w ramach których nauczyciel może szybko utworzyć tekst oceny opisowej.
Moduł zestawień i raportów
Możliwość generowania gotowych raportów podsumowujących rok szkolny oraz semestr, generowanych do formatów XLS, z automatycznym podliczeniem średnich ocen oraz wypisaniem szczegółów ocen i obecności dla uczniów danego nauczyciela, lub w przypadku zajęć ogólnokształcących dla całej klasy.
Moduł sprawdzianów i zadań domowych – wersja podstawowa
Możliwość planowania zadań domowych i sprawdzianów wraz z automatyczną analizą ilości wprowadzonych sprawdzianów przez innych nauczycieli uczących danych uczniów innych przedmiotów.
Moduł ogłoszeń i ankiet (tablica ogłoszeń)
Możliwość zaplanowania ogłoszeń i ankiet dla nauczycieli oraz rodziców, z możliwością ich wyświetlenia na etapie logowania do dziennika. Analiza ankiet wraz z wyświetleniem procentów udzielanych odpowiedzi.
Moduł elektronicznej pomocy i FAQ
Ponad 200 artykułów i ponad 2 godziny filmów instruktażowych przygotowanych w celu odpowiedzi na najbardziej popularne pytania oraz instrukcja do całego dziennika elektronicznego z dokładnym opisaniem wszystkich najważniejszych funkcji.
Moduł komunikacji (wewnętrzna poczta)
Komunikacja wewnętrzna w obrębie systemu pomiędzy administracją, dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami i uczniami.
Moduł dostępu dla uczniów i rodziców
Pełen dostęp do ocen, obecności, planu lekcji wraz z aktualnymi zmianami, pochwał i uwag oraz poczty systemowej.
Aplikacja mobilna na system Android.
System automatycznych codziennych kopii bezpieczeństwa
W przypadku potrzeby możliwość przywrócenia bazy dziennika do dowolnej kopii z całego roku szkolnego.
 

 

DODATKOWO W WERSJI ROZSZERZONEJ:

 

Aplikacja mobilna dla nauczycieli OFFLINE
Umożliwia prowadzenie wszystkich typów zajęć za pomocą aplikacji mobilnej na system Android, w ramach której bez dostępu do internetu możemy w pełni uzupełnić dane zajęcia (temat, obecność, ocena) w ciągu całego dnia – na koniec dnia wymagana jest synchronizacja w miejscu, w którym jest internet (synchronizacja zajmuje kilka sekund i jest automatyczna).
Moduł zaawansowanego, hurtowego zarządzania zastępstwami
Moduł pozwalający na jeszcze sprawniejszą obsługę zastępstw. Pozwala na długookresowe, hurtowe dodawanie wielu zastępstw dla wybranego nauczyciela w zadanym okresie czasu.
Moduł zadań domowych z przestrzenią dyskową
Moduł umożliwia  przedzielanie zadań domowych uczniom, pozwala na dodawanie do treści załączników w formie plików, zdjęć, audio i video, a także daje możliwość wklejania aktywnych linków. Dodatkowo, pozwala uczniom udzielać odpowiedzi z własnymi załącznikami, a nauczycielom umożliwia błyskawiczną weryfikację, który uczeń przesłał już zadaną pracę.
Moduł nie wymaga tworzenia żadnych zewnętrznych kont w innych serwisach.
Rozszerzone wsparcie techniczne
Obejmuje ponadpodstawowe wsparcie techniczne takie jak: pomoc pracowników MobiReg w imporcie uczniów na nowy rok, zlecanie pracownikom MobiReg kopiowania planów lekcji przy zmianie semestrów, zdalną pomoc w usuwaniu błędów wynikających z pomyłek użytkowników, przywracanie zarchiwizowanych kopii baz danych.
Szkolenie z obsługi świadectw i arkuszy ocen ONLINE dla nauczycieli –1h
Kompleksowe, zdalne szkolenie przewidziane dla osób zarządzających placówką oraz dla rady pedagogicznej. W ramach szkolenia tłumaczymy i pokazujemy krok po kroku jak przygotować świadectwa. Omawiamy zarówno automatyczne pobieranie danych w zakresie ocen wystawionych przez nauczycieli jak i uzupełnianie ręczne. Na koniec pokazujemy jak szybko wykorzystać uzupełnione świadectwo do konfiguracji arkusza ocen.